Top View

Paper •
OPEN ACCESS
1
Taking advantage of glass: Capturing and retaining of the helium gas on the moon
Ao Li , Xiao Chen , Lijian Song , Wei Xu , Juntao Huo , Guoxin Chen , Meng Gao , Ming Li , Lei Zhang , Bingnan Yao , Min Ji , Yan Zhang , Shaofan Zhao , Wei Yao , Yanhui Liu , Junqiang Wang , Haiyang Bai , Zhigang Zou , Mengfei Yang , Weihua Wang
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac74af
Abstract(1386) PDF(209)
Paper •
OPEN ACCESS
2
The Interplay between (Electro)chemical and (Chemo)mechanical Effects in the Cycling Performance of Thiophosphate-based Solid-State Batteries
Jun Hao Teo , Florian Strauss , Felix Walther , Yuan Ma , Seyedhosein Payandeh , Torsten Scherer , Matteo Bianchini , Jürgen Janek , Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3897
Abstract(907) PDF(39)
Paper •
OPEN ACCESS
3
Efficient red perovskite quantum dots light emitting diode fabricated by inkjet printing
Danyang Li , Junjie Wang , Miaozi Li , Biao Guo , Lan Mu , Yu Luo , Yi Xiao , Chaohuang Mai , Jian Wang , Junbiao Peng
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3568
Abstract(773) PDF(31)
Topical Review •
OPEN ACCESS
4
Multiscale understanding of high-energy cathodes in solid-state batteries: from atomic scale to macroscopic scale
Shuo Sun , Chenzi Zhao , Hong Yuan , Yang Lu , Jiangkui Hu , Jiaqi Huang , Qiang Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac427c
Abstract(672) PDF(66)
Topical Review •
OPEN ACCESS
5
Recent advances and future perspectives for aqueous zinc-ion capacitors
Zhaodong Huang , Rong Zhang , Shaoce Zhang , Pei Li , Chuan Li , Chunyi Zhi
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac4263
Abstract(566) PDF(28)
Paper •
OPEN ACCESS
6
Si nanoparticles seeded in carbon-coated Sn nanowires as an anode for high-energy and high-rate lithium-ion batteries
Liubin Ben , Jin Zhou , Hongxiang Ji , Hailong Yu , Wenwu Zhao , Xuejie Huang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3257
Abstract(558) PDF(51)
Perspective •
OPEN ACCESS
7
Nanostructured steels for advanced structural applications
Haojie Kong , Tao Yang , Tianlong Zhang , Boxuan Cao , Chain Tsuan Liu
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac376d
Abstract(453) PDF(43)
Topical Review •
OPEN ACCESS
8
Biomaterials for microfluidic technology
Zehao Chen , Zhendong Lv , Zhen Zhang , Yuhui Zhang , Wenguo Cui
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac39ff
Abstract(445) PDF(26)
Topical Review •
OPEN ACCESS
9
Recent development of chemically complex metallic glasses: from accelerated compositional design, additive manufacturing to novel applications
Jingyang Zhang , Ziqing Zhou , Zhibo Zhang , Minhyuk Park , Qing Yu , Zhen Li , Jiang Ma , Anding Wang , Huogen Huang , Min Song , Baisong Guo , Qing Wang , Yong Yang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4558
Abstract(412) PDF(65)
Topical Review •
OPEN ACCESS
10
Developing sensor materials for screening intestinal diseases
Cheng Zhao , Xiaoxuan Zhang , Guopu Chen , Luoran Shang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac48a3
Abstract(384) PDF(14)
Editorial •
OPEN ACCESS
11
Materials Futures — an open access journal to serve the materials science community
Jinkui Zhao , Weihua Wang , Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac28f6
Abstract(367) PDF(60)
Paper •
OPEN ACCESS
12
Microfluidic 3D printing polyhydroxyalkanoates-based bionic skin for wound healing
Wentai Guo , Xiaocheng Wang , Chaoyu Yang , Rongkang Huang , Hui Wang , Yuanjin Zhao
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac446b
Abstract(338) PDF(18)
Topical Review •
OPEN ACCESS
13
Interface and surface engineering of black phosphorus: a review for optoelectronic and photonic applications
Haoran Mu , Wenzhi Yu , Jian Yuan , Shenghuang Lin , Guangyu Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac49e3
Abstract(290) PDF(44)
Topical Review •
OPEN ACCESS
14
Unleashing energy storage ability of aqueous battery electrolytes
Hongmei Tang , Zhe Qu , Yaping Yan , Wenlan Zhang , Hua Zhang , Minshen Zhu , Oliver G Schmidt
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac52e8
Abstract(261) PDF(43)
Letter •
OPEN ACCESS
15
Tunable metallic-like transport in polypyrrole
Xiaoling Zang , Yuqian Jiang , Yuqiao Chai , Fengwang Li , Junhui Ji , Mianqi Xue
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac44ab
Abstract(252) PDF(20)
Paper •
OPEN ACCESS
16
Investigating inexpensive polymeric 3D printed materials under extreme thermal conditions
Jan Lukas Storck , Guido Ehrmann , Jana Uthoff , Elise Diestelhorst , Tomasz Blachowicz , Andrea Ehrmann
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4beb
Abstract(239) PDF(12)
Topical Review •
OPEN ACCESS
17
Properties and processing technologies of high-entropy alloys
Xuehui Yan , Yu Zou , Yong Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5e0c
Abstract(200) PDF(52)
Topical Review •
OPEN ACCESS
18
Deep potentials for materials science
Tongqi Wen , Linfeng Zhang , Han Wang , Weinan E , David J. Srolovitz
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac681d
Abstract(190) PDF(35)
Letter •
OPEN ACCESS
19
Air exposure towards stable Li/Li10GeP2S12 interface for all-solid-state lithium batteries
Wei Weng , Dong Zhou , Gaozhan Liu , Lin Shen , Mengqi Li , Xinshuang Chang , Xiayin Yao
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac66f5
Abstract(181) PDF(36)
Paper •
OPEN ACCESS
20
Ultrafast flash memory with large self-rectifying ratio based on atomically thin MoS2-channel transistor
Liwei Liu , Yibo Sun , Xiaohe Huang , Chunsen Liu , Zhaowu Tang , Senfeng Zeng , David Wei Zhang , Shaozhi Deng , Peng Zhou
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac7067
Abstract(141) PDF(13)
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go