Most Cited

Topical Review •
OPEN ACCESS
1
Deep potentials for materials science
Tongqi Wen, Linfeng Zhang, Han Wang, Weinan E, David J. Srolovitz
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac681d
Abstract(348) PDF(78)
Paper •
OPEN ACCESS
2
The Interplay between (Electro)chemical and (Chemo)mechanical Effects in the Cycling Performance of Thiophosphate-based Solid-State Batteries
Jun Hao Teo, Florian Strauss, Felix Walther, Yuan Ma, Seyedhosein Payandeh, Torsten Scherer, Matteo Bianchini, Jürgen Janek, Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3897
Abstract(1107) PDF(50)
Topical Review •
OPEN ACCESS
3
Multiscale understanding of high-energy cathodes in solid-state batteries: from atomic scale to macroscopic scale
Shuo Sun, Chenzi Zhao, Hong Yuan, Yang Lu, Jiangkui Hu, Jiaqi Huang, Qiang Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac427c
Abstract(935) PDF(118)
Letter •
OPEN ACCESS
4
Air exposure towards stable Li/Li10GeP2S12 interface for all-solid-state lithium batteries
Wei Weng, Dong Zhou, Gaozhan Liu, Lin Shen, Mengqi Li, Xinshuang Chang, Xiayin Yao
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac66f5
Abstract(358) PDF(54)
Topical Review •
OPEN ACCESS
5
Recent development of chemically complex metallic glasses: from accelerated compositional design, additive manufacturing to novel applications
Jingyang Zhang, Ziqing Zhou, Zhibo Zhang, Minhyuk Park, Qing Yu, Zhen Li, Jiang Ma, Anding Wang, Huogen Huang, Min Song, Baisong Guo, Qing Wang, Yong Yang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4558
Abstract(675) PDF(75)
Perspective •
OPEN ACCESS
6
On the role of surface carbonate species in determining the cycling performance of all-solid-state batteries
Florian Strauss, Seyedhosein Payandeh, Aleksandr Kondrakov, Torsten Brezesinski
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5b7d
Abstract(244) PDF(36)
Letter •
OPEN ACCESS
7
Tunable metallic-like transport in polypyrrole
Xiaoling Zang, Yuqian Jiang, Yuqiao Chai, Fengwang Li, Junhui Ji, Mianqi Xue
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac44ab
Abstract(39) PDF(2)
Topical Review •
OPEN ACCESS
8
Biomaterials for microfluidic technology
Zehao Chen, Zhendong Lv, Zhen Zhang, Yuhui Zhang, Wenguo Cui
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac39ff
Abstract(650) PDF(37)
Topical Review •
OPEN ACCESS
9
Interface and surface engineering of black phosphorus: a review for optoelectronic and photonic applications
Haoran Mu, Wenzhi Yu, Jian Yuan, Shenghuang Lin, Guangyu Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac49e3
Abstract(633) PDF(98)
Topical Review •
OPEN ACCESS
10
Properties and processing technologies of high-entropy alloys
Xuehui Yan, Yu Zou, Yong Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5e0c
Abstract(409) PDF(92)
Topical Review •
OPEN ACCESS
11
Scanning Probe Microscopy in Probing Low-Dimensional Carbon-Based Nanostructures and Nanomaterials
Chi Zhang, Zewei Yi, Wei Xu
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac8a63
Abstract(260) PDF(93)
Paper •
OPEN ACCESS
12
Si nanoparticles seeded in carbon-coated Sn nanowires as an anode for high-energy and high-rate lithium-ion batteries
Liubin Ben, Jin Zhou, Hongxiang Ji, Hailong Yu, Wenwu Zhao, Xuejie Huang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3257
Abstract(707) PDF(58)
Paper •
OPEN ACCESS
13
Efficient red perovskite quantum dots light-emitting diode fabricated by inkjet printing
Danyang Li, Junjie Wang, Miaozi Li, Biao Guo, Lan Mu, Yu Luo, Yi Xiao, Chaohuang Mai, Jian Wang, Junbiao Peng
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3568
Abstract(1017) PDF(47)
Paper •
OPEN ACCESS
14
Investigating inexpensive polymeric 3D printed materials under extreme thermal conditions
Jan Lukas Storck, Guido Ehrmann, Jana Uthoff, Elise Diestelhorst, Tomasz Blachowicz, Andrea Ehrmann
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4beb
Abstract(384) PDF(16)
Topical Review •
OPEN ACCESS
15
Field-free approaches for deterministic spin–orbit torque switching of the perpendicular magnet
Hao Wu, Jing Zhang, Baoshan Cui, Seyed Armin Razavi, Xiaoyu Che, Quanjun Pan, Di Wu, Guoqiang Yu, Xiufeng Han, Kang L Wang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac6577
Abstract(374) PDF(42)
Topical Review •
OPEN ACCESS
16
Unleashing energy storage ability of aqueous battery electrolytes
Hongmei Tang, Zhe Qu, Yaping Yan, Wenlan Zhang, Hua Zhang, Minshen Zhu, Oliver G Schmidt
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac52e8
Abstract(458) PDF(66)
Paper •
OPEN ACCESS
17
Microfluidic 3D printing polyhydroxyalkanoates-based bionic skin for wound healing
Wentai Guo, Xiaocheng Wang, Chaoyu Yang, Rongkang Huang, Hui Wang, Yuanjin Zhao
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac446b
Abstract(397) PDF(26)
Topical Review •
OPEN ACCESS
18
Recent advances and future perspectives for aqueous zinc-ion capacitors
Zhaodong Huang, Rong Zhang, Shaoce Zhang, Pei Li, Chuan Li, Chunyi Zhi
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac4263
Abstract(804) PDF(74)
Perspective •
OPEN ACCESS
19
Efficient nanozyme engineering for antibacterial therapy
Yonghai Feng, Funing Chen, Jessica M Rosenholm, Lei Liu, Hongbo Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac7068
Abstract(337) PDF(43)
Paper •
OPEN ACCESS
20
A self-assembled nanoflower-like Ni5P4@NiSe2 heterostructure with hierarchical pores triggering high-efficiency electrocatalysis for Li-O2 batteries
Xue Han, Yanjie Liang, Lanling Zhao, Jun Wang, Qing Xia, Deyuan Li, Yao Liu, Zhaorui Zhou, Yuxin Long, Yebing Li, Yiming Zhang, Shulei Chou
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac8170
Abstract(288) PDF(102)
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go