Top Cited

Paper •
OPEN ACCESS
1
The Interplay between (Electro)chemical and (Chemo)mechanical Effects in the Cycling Performance of Thiophosphate-based Solid-State Batteries
Jun Hao Teo , Florian Strauss , Felix Walther , Yuan Ma , Seyedhosein Payandeh , Torsten Scherer , Matteo Bianchini , Jürgen Janek , Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3897
Abstract(907) PDF(39)
Topical Review •
OPEN ACCESS
2
Multiscale understanding of high-energy cathodes in solid-state batteries: from atomic scale to macroscopic scale
Shuo Sun , Chenzi Zhao , Hong Yuan , Yang Lu , Jiangkui Hu , Jiaqi Huang , Qiang Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac427c
Abstract(672) PDF(66)
Perspective •
OPEN ACCESS
3
On the role of surface carbonate species in determining the cycling performance of all-solid-state batteries
Florian Strauss , Seyedhosein Payandeh , Aleksandr Kondrakov , Torsten Brezesinski
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5b7d
Abstract(82) PDF(16)
Letter •
OPEN ACCESS
4
Tunable metallic-like transport in polypyrrole
Xiaoling Zang , Yuqian Jiang , Yuqiao Chai , Fengwang Li , Junhui Ji , Mianqi Xue
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac44ab
Abstract(252) PDF(20)
Topical Review •
OPEN ACCESS
5
Recent development of chemically complex metallic glasses: from accelerated compositional design, additive manufacturing to novel applications
Jingyang Zhang , Ziqing Zhou , Zhibo Zhang , Minhyuk Park , Qing Yu , Zhen Li , Jiang Ma , Anding Wang , Huogen Huang , Min Song , Baisong Guo , Qing Wang , Yong Yang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4558
Abstract(412) PDF(65)
Paper •
OPEN ACCESS
6
Investigating inexpensive polymeric 3D printed materials under extreme thermal conditions
Jan Lukas Storck , Guido Ehrmann , Jana Uthoff , Elise Diestelhorst , Tomasz Blachowicz , Andrea Ehrmann
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4beb
Abstract(239) PDF(12)
Topical Review •
OPEN ACCESS
7
Interface and surface engineering of black phosphorus: a review for optoelectronic and photonic applications
Haoran Mu , Wenzhi Yu , Jian Yuan , Shenghuang Lin , Guangyu Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac49e3
Abstract(290) PDF(44)
Topical Review •
OPEN ACCESS
8
Field-free approaches for deterministic spin–orbit torque switching of the perpendicular magnet
Hao Wu , Jing Zhang , Baoshan Cui , Seyed Armin Razavi , Xiaoyu Che , Quanjun Pan , Di Wu , Guoqiang Yu , Xiufeng Han , Kang L Wang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac6577
Abstract(131) PDF(15)
Letter •
OPEN ACCESS
9
Air exposure towards stable Li/Li10GeP2S12 interface for all-solid-state lithium batteries
Wei Weng , Dong Zhou , Gaozhan Liu , Lin Shen , Mengqi Li , Xinshuang Chang , Xiayin Yao
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac66f5
Abstract(181) PDF(36)
Topical Review •
OPEN ACCESS
10
Deep potentials for materials science
Tongqi Wen , Linfeng Zhang , Han Wang , Weinan E , David J. Srolovitz
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac681d
Abstract(190) PDF(35)
Paper •
OPEN ACCESS
11
Si nanoparticles seeded in carbon-coated Sn nanowires as an anode for high-energy and high-rate lithium-ion batteries
Liubin Ben , Jin Zhou , Hongxiang Ji , Hailong Yu , Wenwu Zhao , Xuejie Huang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3257
Abstract(558) PDF(51)
Topical Review •
OPEN ACCESS
12
Recent advances and future perspectives for aqueous zinc-ion capacitors
Zhaodong Huang , Rong Zhang , Shaoce Zhang , Pei Li , Chuan Li , Chunyi Zhi
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac4263
Abstract(566) PDF(28)
Topical Review •
OPEN ACCESS
13
Unleashing energy storage ability of aqueous battery electrolytes
Hongmei Tang , Zhe Qu , Yaping Yan , Wenlan Zhang , Hua Zhang , Minshen Zhu , Oliver G Schmidt
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac52e8
Abstract(261) PDF(43)
Paper •
OPEN ACCESS
14
NO2 sensing with CdS nanowires at room temperature under green light illumination
Peipei Li , Hongqiang Jin , Jia Yu , Weiming Chen , Runqing Zhao , Changyan Cao , Weiguo Song
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac72b9
Abstract(96) PDF(17)
Topical Review •
OPEN ACCESS
15
Properties and processing technologies of high-entropy alloys
Xuehui Yan , Yu Zou , Yong Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5e0c
Abstract(200) PDF(52)